C. ADL. 64/3870

7 Cemâziyelevvel 1232

Teke Sancağı'nda Kaş, Kalkan ve sair kazalar ahalisi kadı ve naib görmeyip gayetle vahşi oldukları cihetle hükkamın bunlarla imtizacı imkansız olmakla beraber ba-emr-i ali ahiren niyabete tayin olunan Kara Hafız Efendizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ahali ile güzel geçinmeğe çalışmakta olmasıyla şayeste-i taltif olduğuna dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Derviş Paşa tahriratından hulasa.