Silah ve Cephane

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi'nde bulunan topların eskiyip kullanılmaz hale gelmesinden dolayı 14, 20 ve 24 çaplarında yeterli sayıda top ve topçu nefer gönderilmesi. a.g.y.tt

23 Cemâziyelâhir 1230

Antalya Kalesi'ne gönderilecek teferruatıyla altı kıta top ve cebehane arabalarının Top Arabaları Ocağı mevcudundan ayrılarak bölükbaşıya teslim olunduğu.

29 Zilhicce 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in konağından çıkıp gemi ile Dersaadet'e gönderilen kurşun ve sair eşyanın mikdarını gösterir. a.g.y.tt

12 Zilkâde 1229

Teke meselesi için donanmada mevcut bulunmak üzere gönderilen barut kısmen sarfedilmiş ve elli bin deste fişenge dokunulmaksızın iş bitmiş olduğundan geriye kalanların Cebehane'ye teslimi.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Mustafa Kaptan'ın gemisiyle Antalya'dan alınan mühimmatı gönderdiği ve defterini takdim ettiği hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya kalesinde pek çok top ve gülle ve kurşun bulunduğundan bunların Dersaadet'e gönderilmesine müsaade olunması hakkındadır.

15 Cemâziyelâhir 1229

Antalya Kalesi'nin karadan tazyiki için, kara tabyalarında olan havanlara gönderilecek mühimmat.

29 Zilhicce 1228

Teke maslahatına memur Ali Paşa'ya top, humbara ve sairenin sevkindeki teehürde katiyen kasdı ve müşarünileyhe garazı olmadığına dair teberriyeyi havidir. a.g.y.tt

4 Şevval 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'nın kethüdası Derviş ve Menteşe Mutasarrıfı İbrahim paşalar maiyet-i askeriyle Antalya'ya geldiklerine, görülüp karar ittihaz olunduğuna top ve mühimmat gemiler efradının zahire ve mevacibleri hakkında tahrirat.

29 Zilhicce 1227

Korvet gemilerinin Antalya'yı muhasara ettikleri, Karaman valisinin top ve cephanesi bulunmadığı Kapdan Paşa'ya bildirilmiş olmakla ne cins mühimmat istediklerinin Ali Paşa'dan sorulacağı. a.g.y.tt

Sayfalar