C. DH. 73/3625

8 Cemâziyelevvel 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın uhdesinde olan Kayseri Sancağı'na Cebbarzade Süleyman Bey mütesellim tayin olunduğundan emrinin verilmesi.