Cebbarzade Süleyman Bey

29 Zilhicce 1229

Tarsus Livası Mukataası, Cebbarzade Süleyman Bey mahlulünden Adana Valisi Mustafa Paşa'ya ihale olunmuş ise de Terkemiş Mukataası'nın henüz kimseye verilmediği hakkındadır. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'nın Tekelioğlu üzerine hareket edip etmediği henüz haber alınamadığı ve Cebbarzade Süleyman Bey'den gelen tahriratta Bayburdlu Hasan'ın üzerine askerle gitmiş ise de merkumun Adana tarafına firar eylediği.a.g.y.tt

19 Şevval 1227

İdam ve izalesine irade sadır olan Bayburdlu nam şaki ve avanesinin izale-i vücuduna gayret ve Adana ve Tarsus mütesellimleriyle sahib-i mukataa Cebbarzade Süleyman Bey'e yazılmış ise de şakilerin haklarından gelinemeyerek firar eylediklerine ve keyfiyet Adana Valisi Mustafa Paşa'ya yazıldığına dair. Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'dan.

16 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazasında olan matlubatı ile İçel sancağı kazalarından matlub olan deve bakayası ve asker bedeliyelerinin tahsili için Bozok Mutasarrıfı Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm.

8 Cemâziyelevvel 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın uhdesinde olan Kayseri Sancağı'na Cebbarzade Süleyman Bey mütesellim tayin olunduğundan emrinin verilmesi.

11 Şevval 1224

Kaffe-i muhallefat ve zimematı miriden zabtolunan müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazası ahalisinin zimmetlerindeki elli iki bin beş yüz kuruşun ahali tarafından müteveffaya tamamen tediye edildiği tahkikat-ı vakıadan anlaşıldığından meblağ-ı mezburun veresesinden tahsili ve Cebbarzade'ye aid iki bin beş yüz kuruşun da behemahal istihsali için başka başka emirler.

29 Zilhicce 1221

Benim vezirim, Rumeli maslahatı için kışın tedarikat ikmal olunacak idi. Bahar geldi bir hareket yok. Eşkıya ayaklandı, hala Rumeli valisi yerinden hareket eylemedi. Şimdiye dek Sofya'ya gelecekti. Kani Asitane'den çıkacak ordu Cebbarzade'nin işarına nazaran Abdurrahman Paşa'nın Rumeli'ye faidesi yok, söyleşip bir çaresine bakılsın. Müretteb neferatı çıkar, böyle germiyetli tutmak mı olur? a.g.y.tt

29 Zilhicce 1219

Emrin tebliği üzerine Konya'daki hadisenin nihayet bulduğuna ve müftü efendi maiyetiyle giden zümrenin Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı şehre girmeğe çağırdıklarına ve itaat edeceklerine dair Cebbarzade'ye gönderilmiştir. a.g.y.tt

19 Muharrem 1219

Konya'da çıkan isyanın yatıştırılmasına memur Cebbarzade Süleyman Bey'in kan dökülmeden ahali ile Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı barıştırdığına dair Üçüncü Selim'in tekrar tekid edilmesi hakkında hatt-ı hümayunu.

13 Muharrem 1219

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın tekrar hükümet mevkiine gelerek idareyi ele aldığına ve hükümet konağının yağmasında dört yüz kise parası kaybolduğunu söylemekte olduğuna dair Cebbarzade Süleyman Bey'den kapıkethüdasına yazılmıştır.

Sayfalar