Konya

13 Muharrem 1230

Vefat edip muhallefatı mirice zabtolunan Kadı Abdurrahman Paşa'nın zimematından Konya Şehir Kethüdası zimmetinde olup bittahsil gönderilen mebaliğden noksan çıkan mikdarın, cüz'i olduğu için affedildiğine dair Karaman Valisi Vezir Abdullah Paşa'ya yazılan hüküm.

29 Zilhicce 1229

Kaptan Paşa'nın tahriratından takdim edildiği ve sabık Karaman Valisi Ali Paşa'nın Konya'daki emvalini zabt için Kapıcıbaşı Abdullah Bey'in gönderileceği ve Antalya gailesine memur Kara Osmanzade ile Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey'e gelmeleri için defaatle emirler gönderildiği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1219

Emrin tebliği üzerine Konya'daki hadisenin nihayet bulduğuna ve müftü efendi maiyetiyle giden zümrenin Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı şehre girmeğe çağırdıklarına ve itaat edeceklerine dair Cebbarzade'ye gönderilmiştir. a.g.y.tt

19 Muharrem 1219

Konya'da çıkan isyanın yatıştırılmasına memur Cebbarzade Süleyman Bey'in kan dökülmeden ahali ile Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı barıştırdığına dair Üçüncü Selim'in tekrar tekid edilmesi hakkında hatt-ı hümayunu.

16 Muharrem 1219

İtaat etmeyenlerin cezaları tertip edileceği hakkındaki emrin Konya'da kıraati ve şehre avdet eden asi askerlerin ocaklarına iadeleri hasebiyle kasabaya girmek üzere olduğuna ve hükümet konağının yağma edildiğine dair Karaman Beylerbeyi Maden Emini Abdurrahman Paşa tarafından Üçüncü Selim'in mahzuziyetine ve artık Çelebi Efendi'nin ihracı iktiza eylemeyeceğine dair hatt-ı hümayunu

13 Muharrem 1219

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın tekrar hükümet mevkiine gelerek idareyi ele aldığına ve hükümet konağının yağmasında dört yüz kise parası kaybolduğunu söylemekte olduğuna dair Cebbarzade Süleyman Bey'den kapıkethüdasına yazılmıştır.

7 Muharrem 1219

Konya'da zuhur eden hadise sükun bularak devletin emrine halkın itaat gösterdiğine Abdurrahman Paşa'nın Silleye'ye geldiğine dair Konya Kadısı Şeyhzade Mustafa imzası ile Cebbarzade'ye yazılan tahrirat.

29 Zilhicce 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın Konya'ya girmesine ahali tarafından muhalefet edilmiş ve sadır olan fermanların ve gönderilen mübaşirlerin dahi tesiri olmamış olduğuna ve paşa-yı müşarünileyhin ikmal-i namusu için Konya'ya girmesi matlub olduğuna binaen diğer bazı voyvoda ve mübaşirler gibi kendisi de kâfi kuvvetle müşarünileyhin maiyyetine memur edildiğine dair Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm. g.tt

29 Zilhicce 1218

Cebbarzade'ye yazılacak tahriratta "hem Abdurrahman Paşa hem de Saltanat-ı Seniyye'nin namusunu itmama say ve gayret edilmesi" cümlesinin tekrar tekit olunması. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1218

İçel sancağı ilave olunarak Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'ya verilmesile Mutasarrıf Ahmed Paşa açıkda kalmış ve ibkası talebinde bulunmuş olduğuna dair olup Üçüncü Selim'in Abdurrahman Paşa'nın Konya'da oturması Ahmed Paşa'nın da İçel'de ibkası hatt-ı hümayunu. a.g.y.tt

Sayfalar