Çelebi Efendi

16 Muharrem 1219

İtaat etmeyenlerin cezaları tertip edileceği hakkındaki emrin Konya'da kıraati ve şehre avdet eden asi askerlerin ocaklarına iadeleri hasebiyle kasabaya girmek üzere olduğuna ve hükümet konağının yağma edildiğine dair Karaman Beylerbeyi Maden Emini Abdurrahman Paşa tarafından Üçüncü Selim'in mahzuziyetine ve artık Çelebi Efendi'nin ihracı iktiza eylemeyeceğine dair hatt-ı hümayunu

8 Zilhicce 1218

Konya'da fitneyi bastırmak için gönderilen Kapıcıbaşı İsmail Ağa'yı Çelebi Efendi'nin bırakmaması ve muhalefette ısrar olunması üzerine Sadrazam Yusuf Paşa tarafından Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya yazılan tahrirat.

2 Zilhicce 1218

Karaman eyaletinin uhdesine tevcih edilerek Konya maslahatının halline ve kati olarak Konya'ya duhulü ve Nizam-ı Cedid'i kabul etmeyerek isyan üzere olan Konyalıların telifi ve netice-i maslahata kadar Çelebi Efendi'nin Karahisar'a nakli ve Şaki Deli İsmail'in telifi olamazsa tedibi ve gereken muavenetin yapılması hakkında lazım gelenlere evamir ve fermanlar gönderildiği ve her halde Konya maslahatının hal ile evvel baharda Üsküdar'a avdeti malub-ı padişahi olduğu.

29 Ramazan 1218

Vali Abdurrahman Paşa'yı kabul etmeyerek tardeden fesedenin arasından çıkarak Kütahya veya Karahisar'da oturması hakkında Konya'da Çelebi Efendi'ye yazılan tahrirat.

29 Ramazan 1218

Bedeliye tahsili vesilesiyle Konya'ya gönderilen çukadarın, Çelebi Efendi'yi Konya'dan çıkarmağa memur edildiği.

29 Ramazan 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Çelebi Efendi'nin medhaliyle arazili ahalinin hücumu ve fesat neticesinde Konya'dan çıkmağa mecbur kaldığı.