Üsküdar Ocağı

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa adedi: 
246
ISBN: 
978-975-16-2260-0
2010

Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır.

12 Şevval 1219

Üsküdar Ocağı'na bağlı Kırşehri'nde münasib bir mahalde neferat oturtulacak bir kışla inşasıyla sefer ve hazırda mevcut bulunup talim ve terbiye ile meşgul olmaları şartıyla yarım orta piyade asker yazılması hakkında Karaman Valisi Vezir Abdurrahman Paşa'ya gelen ferman okunarak kazalardan 600 asker tertip edildiğine ve Kırşehirli Kamilzade Feyzi Ağa başbuğ nasb ile sağ kolağası ve elyevm mevcut olan askerin Bölükbaşısı Ahmed dahi kol milazımı tayin edilerek elbiselerini giydikleri ve asker yazma işinin bitirileceği.

18 Şaban 1219

Antalya Kalesi'nin timar müstahfız neferatı yoklanarak lüzumu kadarının kalede bırakılması diğerleri Eşkinci addolunarak Üsküdar Ocağı'na gelmeleri hakkında emir yazılması

2 Zilhicce 1218

Karaman eyaletinin uhdesine tevcih edilerek Konya maslahatının halline ve kati olarak Konya'ya duhulü ve Nizam-ı Cedid'i kabul etmeyerek isyan üzere olan Konyalıların telifi ve netice-i maslahata kadar Çelebi Efendi'nin Karahisar'a nakli ve Şaki Deli İsmail'in telifi olamazsa tedibi ve gereken muavenetin yapılması hakkında lazım gelenlere evamir ve fermanlar gönderildiği ve her halde Konya maslahatının hal ile evvel baharda Üsküdar'a avdeti malub-ı padişahi olduğu.

29 Zilhicce 1205

Ordu-yı Hümayun'a gönderilmek üzere Tekeli Ebubekir Paşa'dan matlup olunan asakir başbuğları Mustafa Ağa ile Üsküdar'a gelmişler ise de geç kaldıklarından memuriyetlerinin cezaen İsmail'e tahvil ve oranın muhafazasına memur ve bu suretle kusurlarının affedileceği hakkındaki iradenin tebliği ve ilbas-ı hilatla gönderilmeleri. a.g.y.tt