İsmail Kalesi

17 Şaban 1208

Teke Mütesellimi Mirimiran'dan Ebubekir Paşa'nın sefer için gönderdiği bin iki yüz mirili süvari askerinin dörtyüzünün firar ettiği sebebiyle kendisinden taleb edilen 21,713 kuruşun merkum firarilerin Sadrazam Ordusu'yla İsmail'de hizmet eylemelerine mebni aff ve terkini.

29 Zilhicce 1205

Ordu-yı Hümayun'a gönderilmek üzere Tekeli Ebubekir Paşa'dan matlup olunan asakir başbuğları Mustafa Ağa ile Üsküdar'a gelmişler ise de geç kaldıklarından memuriyetlerinin cezaen İsmail'e tahvil ve oranın muhafazasına memur ve bu suretle kusurlarının affedileceği hakkındaki iradenin tebliği ve ilbas-ı hilatla gönderilmeleri. a.g.y.tt