Gemalmaz Mustafa Ağa

29 Zilhicce 1204

Tekeli Deli Bekir'in orduya hareket etmediği ve vaad ettiği askeri çıkartmak için silahşorlardan Gemalmaz Mustafa Ağa'nın tayin olunduğu fakat Mustafa Ağa'nın tayininden şüphelenerek bir gaile çıkarmasının melhuz olduğunu Darphane nazırının bildirdiği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1205

Ordu-yı Hümayun'a gönderilmek üzere Tekeli Ebubekir Paşa'dan matlup olunan asakir başbuğları Mustafa Ağa ile Üsküdar'a gelmişler ise de geç kaldıklarından memuriyetlerinin cezaen İsmail'e tahvil ve oranın muhafazasına memur ve bu suretle kusurlarının affedileceği hakkındaki iradenin tebliği ve ilbas-ı hilatla gönderilmeleri. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Teke Mütesellimi Deli Bekir Paşa'nın asker çıkararak emrini Gemalmaz Mustafa Ağa ile göndermeyip bir sıradan adam ile göndermek ve askeri çıkarıp gönderdikten sonra terbiyesine bakılmasının münasib olacağı. a.g.y.tt