Kaptan-ı Derya Ramiz Paşa

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa adedi: 
246
ISBN: 
978-975-16-2260-0
2010

Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır.

29 Zilhicce 1223

Ramiz ve Kadı paşalarla maiyetindekilerin ölü veya diri olarak ele geçirilmeleri ve ocaklılar hakkında. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Firari Ramiz Paşa ve Abdurrahman Paşa'nın İstanbul'a gelecekleri haberi Yeniçeriler beyninde kilü kali mucib olduğundan, bunun hilaf-ı vaki olduğunun Yeniçerilere bildirileceği arzolundukda, yeniçeri Ocağı'na husumeti olmadığı ve anlardan zaferler beklediği hakkında irade. a.g.y.tt

28 Şevval 1223

Karaman Valisi Kadı Abdurrahman, Kapdan-ı Derya Ramiz Paşa ve bir çok diğer şahsın muhtelif şekillerde vukubulan ölümlerini müteakip devletçe zabtedilen emval, akar, hayvanat, zehair, nukud, emlak ve muhallefat-ı sairelerine ait müteaddid müfredat.