Maliyeden Müdevver Defter

29 Zilhicce 1300

Teke Livasındaki tımarlarla padişah haslarına ve Antalya Kalesi'nin muhafaza hizmetinde bulunanların haraçtan ve ispenç ile avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyeden muaf ve müsellem olduklarına dair malumatı havi mufassal tımar defteridir. a.g.y.tt

1 Muharrem 1249

Darbhane-i Amire ile Mukataat Hazinesi'nin ve Tersane-i Amire Hazinesi'nin çeşitli mesarifat umur ve muamelatına mütedair olan kayıdları ihtiva etmekte olan bu defterde, canib-i miri için mübayaasına irade-i seniyye taaluk buyrulan Afyon ve saire mahsulleri ile Tophane-i Amire lazimesi için İngiltere'den sipariş olunan çarhların bedellerine, Donanma-i Hümayun gemilerine kaplanan bakırların Darbhane'den teminine, asakirin Hassa-i Şahane Süvarisi alaylarıyla sair birliklere lüzumlu bulunan bargirlerin bahalarına, maktul Tekelioğlu'nun İstanbul'daki akraba ve taalukatının maaşlarına, Asakir-i Muntazama-i Şahane'ye tevzi kılınan feslere şayakların bedellerine, muhtelif mahallerde bulunan Asakir-i Mansure alaylarının mübayaa olunan muzıka takımlarıyla maytab baha ve mesarifat-ı müteferrikaları miktarlarına ve Tersane Hazinesi'nden tesviye edilen çeşitli kayık, maaş, mahiye ve tayinat ve mübayaat masraflarına aid aid hesabat ve kuyudatı mevcud bulunan kuyud-ı mesarifat defteri (Başmuhasebe Mühimmat Defteri)

1 Zilkâde 1242

Belirtilen tarihler arasında Erzurum, Trabzon, Adana, Van, Saruhan, İskenderiye, Girit, Kars, Antalya, Bolu, İçel, Samsun, Karaman, Teke, Limni, Sakız, Kastamonu, Amasya, Kütahya, Tokad, Giresun, Medine, Mekke, Şam, İzmir, Sığla, Bursa, Sivas, Kocaeli, Maraş, Biga, Bandırma, Bayezid, Yalakabad ve Sofya gibi muhtelif vilayet, sancak, kaza ve nahiyenin vali, mutasarrıf, muhafız, kadı, mütesellim, naib, mübaşir, defterdar, nazır veya topçubaşılarına sadır olan ve mezkur mahallerin gümrük, iskele, ihtisab, adet-i ağnam ve sair mukataası ile serhadlerdeki muhafızların tayinat ve mevaciblerini havi emir kayıdlarını ihtiva eden evamir defteri.

28 Şevval 1223

Karaman Valisi Kadı Abdurrahman, Kapdan-ı Derya Ramiz Paşa ve bir çok diğer şahsın muhtelif şekillerde vukubulan ölümlerini müteakip devletçe zabtedilen emval, akar, hayvanat, zehair, nukud, emlak ve muhallefat-ı sairelerine ait müteaddid müfredat.

15 Ramazan 1115

Erzurum, Diyarbekir, Haleb, Şam, Sivas, Musul, Kütahya, Konya kaleleriyle isimleri muharrer sair kaleler müstahfezanın mevacibleri için mahlul tımar bedelatının mübaşirler marifetiyle tahsilatına ve Anadolu vilayetleri livalarındaki zeamet ve tımar haslarının mevcuduyla na mevcudlarının yoklamasına ve Kırşehir zuema ve erbab-ı tımarının Eflak'da yoklanarak mevcut olanların tımarları mahsulüne dokunulmaması ve Canik livasıyla diğer bazı livalardaki tımarların bedelatına ve Trabzon ve Ahıska kaleleriyle sair bazı kaleler mustahfezanının muhtelif tarihlere ait mevaciblerini ve Anadolu eyaletindeki mahlul zeamet ve tımar mahsulatına miriden tahsilini ve bazı kale mustahfızları kadrosundan tasarrufla ocaklarının kendilerinden tahsilini ve Şam Hazinesi malından verilen mevacibatı ve bu husustaki emirleri ve sair bazı malumatı ihtiva eden mevacib defteri.

10 Cemâziyelâhir 1097

Tekirdağı, Kocaeli, Bursa, İstanbul, İzmir, Lefkoşe, Nablus, Filibe, Haleb, Sığla, Selanik, Kırşehir, Sivas, Yanya, Edirne, Eğriboz, Kars, Kayseri, Mora, Delvine, Antalya, Erzurum, Antakya, Karaman, Konya, Hüdavendigar, Vidin, Sinob, Canik, Kastamonu, Ankara, Niğde, Samsun, Anteb, Varna, Kengiri, Malatya, Trabzon, Amasya, Sakız ve sair yerlerin muhafız, serasker, kadı, müfettiş, naib, gümrük emini ve mütesellimlerine, şıkk-ı evvel defterdarı kaymakamı Ali Efendi ve tezkire-i maliye kaymakamı Gaznevi Mahmud Efendi zamanlarında muhtelif mali hususata dair yazılan ahkamın suretlerini muhtevi ahkam-ı maliye defteri.

11 Ramazan 1095

Amid, Sakız, İnebahtı, Ahyolu, Antalya, Ankara, İstanbul, Zağra-i Atik, Bursa, Edirne, Belgrad, Sofya, Kıbrıs, Manisa, Selanik ve sairenin beylerbeyi, muhassıl, muhafız pasa, mütesellim, kaymakam, dizdar, molla ve kadılarla mukataa emin, nazır ve voyvodalarına hitaben yazılan ve muhtelif hıdemat ve umur için lüzumlu malzeme ve mevad istirasını ve mevacib, ulufe tevziatını, mukataa ve rüsumat muamelatını muhtevi ahkam defteri.