MAD. d. 4049

1 Zilkâde 1242

Belirtilen tarihler arasında Erzurum, Trabzon, Adana, Van, Saruhan, İskenderiye, Girit, Kars, Antalya, Bolu, İçel, Samsun, Karaman, Teke, Limni, Sakız, Kastamonu, Amasya, Kütahya, Tokad, Giresun, Medine, Mekke, Şam, İzmir, Sığla, Bursa, Sivas, Kocaeli, Maraş, Biga, Bandırma, Bayezid, Yalakabad ve Sofya gibi muhtelif vilayet, sancak, kaza ve nahiyenin vali, mutasarrıf, muhafız, kadı, mütesellim, naib, mübaşir, defterdar, nazır veya topçubaşılarına sadır olan ve mezkur mahallerin gümrük, iskele, ihtisab, adet-i ağnam ve sair mukataası ile serhadlerdeki muhafızların tayinat ve mevaciblerini havi emir kayıdlarını ihtiva eden evamir defteri.