Tekelioğlu Sürgünü

29 Cemâziyelâhir 1279

Selanik'te iskan ettirilen Antalya Mütesellimi Tekelioğlu Maktul Hacı Mehmed Bey'in ailesinden Nefise hanım'ın vefatı sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi. (15. Rumeli)

13 Recep 1305

Antalya muhacirlerinden müteveffa Hacı Ömer Bey'in kerimesinden münhal olan maaşın oğullarıyla kızlarına tahsisi

9 Recep 1284

Selanik'te ikâmete memur Hacı Ömer Bey'den münhal maaşın oğluna itası.

3 Safer 1284

Hurşid Bey ile Penbe Hanım'ın biraderleri muhacirinden müteveffa Ömer Bey'in Selanik Mal Sandığı'ndan tahsis olunup münhal olan maaşının kendilerine itası talebi. (13. İstida Defteri)

6 Cemâziyelevvel 1283

Kızkardeşi Hace Zübeyde'nin Selanik'te ikamete memur Tekelizade Hacı Ömer Bey'den mahlul maaşın kendisine verilmesi talebi. (4. İstida)

4 Safer 1283

Tekelizadelerden Hacı Mehmed Ağa'nın kızı Fatma Hanım'ın maaş talebi. (6. İstida)

3 Zilhicce 1282

Tekelioğlu ailesinden Ahmed'in atiyye talebi. (5. İstida)

25 Rebiülâhir 1282

Tekelizade müteveffa Bekir Paşa hafidesi Penbe Hanım'ın maaşına zam talebi. (2. İstida)

2 Rebiülâhir 1281

Tekelizadelerden Cemile ve Ayşe'nin vefat eden Minnet Hanım'ın münhal maaşının kendilerine verilmesine dair arzuhali. (22. İstida)

23 Şaban 1275

Tekelioğlu'nun zevcesi müteveffa Kamile Hanım'ın mahlul maaşının taksimine ve saireye dair.

Sayfalar