Sürgün

29 Zilhicce 1300

Tekelioğlu alacaklarından ve bakayasından bir kasaba ve köylerinden matlub mebaliğin, sürgüne giden sabık ayan İdriszade İsmail Ağa defterine nazaran mikdarına dair defter. a.g.y.tt

29 Safer 1238

Müteveffa Halet Efendi'nin mahbus olan sarrafı Hakil'in, kardeşi Azra ve oğlu ile beraber Antalya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. g.tt