Fatma Penbe Hanım

3 Safer 1284

Hurşid Bey ile Penbe Hanım'ın biraderleri muhacirinden müteveffa Ömer Bey'in Selanik Mal Sandığı'ndan tahsis olunup münhal olan maaşının kendilerine itası talebi. (13. İstida Defteri)

4 Safer 1283

Tekelizadelerden Hacı Mehmed Ağa'nın kızı Fatma Hanım'ın maaş talebi. (6. İstida)

25 Rebiülâhir 1282

Tekelizade müteveffa Bekir Paşa hafidesi Penbe Hanım'ın maaşına zam talebi. (2. İstida)

29 Rebiülâhir 1252

Selanik'te iskan edilmiş olan Tekeli oğlu müteallikatından Fatma Hatun'un vefatıyla mahlul olan maaşının mezburenin oğlunun oğlu Mustafa'ya tahsisi.