Hacı Osman Ağa

25 Cemâziyelevvel 1189

Teke Livası adet-i ağnam mukataası bedelinden katledilen Antalya Ayanı Hacı Osman zimmetindeki mebaliğin, maktulun eşyasına vazıülyed olanlardan tahsili ile kabze memur olana teslim edilmesi. (Teke Sancağı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa'ya.)

9 Zilhicce 1245

Antalya Kalesi'ne memur humbaracı neferatının on üç aylık tayinatı Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından verildiğinden bedelinin itası.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1245 senesinde hayatta değildi. Ya tarihte hata var veya burada ismi geçen Osman Ağa aslında mütesellim değil, neferlere maaş dağıtan bir asker.

29 Zilhicce 1230

Mısır'ın ahvaline dair Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından Sadaret'e tahrirat

18 Cemâziyelevvel 1189

Osman, el-Hacc (Antalya Emini)

Etiketler: 
15 Şaban 1188

Özi Valisi ve Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa'nın, Teke Mutasarrıfı iken mütesellim tayin ettiği Antalya'lı Hacı Osman'ın zimmetinde kalan meblağın tahsili için Antalya ve Teke dahilindeki kazalar naiblerine hüküm.