Teke Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa

25 Cemâziyelevvel 1189

Teke Livası adet-i ağnam mukataası bedelinden katledilen Antalya Ayanı Hacı Osman zimmetindeki mebaliğin, maktulun eşyasına vazıülyed olanlardan tahsili ile kabze memur olana teslim edilmesi. (Teke Sancağı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa'ya.)