Mısır

29 Şevval 1243

Mısır Valisi Hacı Mehmed Ali Paşa'nın yeğeni İbrahim Bey'in Mısır'a azimeti münasebetiyle İstanbul'dan Antalya'ya kadar yolda geçeceği kazalarda emniyet ve rahatının teminine dair hüküm. g.tt

29 Muharrem 1237

Mısır Valisi Hacı Mehmed Paşa'nın oğlu İskender Bey Mısır'dan gemi ile Antalya'ya ve oradan kara yoluyla İstanbul'a geleceğinden konaklarda hürmet ve riayet ve muhataralı yerlerde cebeli terfik edilmesi hakkında yol üzerinde bulunan bazı kazalara. g.tt

29 Zilhicce 1230

Mısır'ın ahvaline dair Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından Sadaret'e tahrirat

7 Şevval 1230

Mısır askerinin isyan ederek yağma eylediklerine İskenderiye Muhafızı Halil Bey'in bu hadiseden bir gün mukaddem Mısır askerini Mısır'a gönderip kendi kapısı halkiyle kalede kaldığından mahfuz ve masun bulunduğuna dair Antalya'da sakin Tüccar Hacı İbrahim'in takriri.

3 Şevval 1230

Mısır'da vukubulan ihtilale dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın Mısır'da vukubulan ihtilale dair işarı Mısır Valisinin beyanatına mugayir olduğunun arzı.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1230 senesinde hayatta değildi. Fakat geçmişte kalmış bir hadiseden bahsediliyor.

9 Rebiülevvel 1230

Mısır'dan aldığı bazı havadisi mübeyyin Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu İbrahim'in istintakında Beyrut ve Mısır'a iki zimmi vasıtasıyla yaldız altınları gönderdiği ve zimmilerin kefillerinin elde olduğu ve Mısır Kapıkethüdası vasıtasıyla Mısır'a giden Hacı Abdullah'ın derdest ettirilmesi hakkındadır.

29 Zilhicce 1228

Mısır'da vukubulan ihtilalin mündefi olduğunu, İskenderiye'den Finike'ye gelen sefineden alınan habere atfen Teke Mütesellimi'nin yazdığına dair. a.g.y.tt