Kavalalı İbrahim Paşa

11 Ramazan 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa'nın İçel Sancağı'na tasallutundan Antalya'da taşdan otuz adet kule yaptırılması için iktiza eden masrafın ya canib-i miriden veya Mukaat Hazinesi bakayasından havale edilmesi ve sekiz on Çarha Topu ile bir topçu yüzbaşısı gönderilmesi hakkında.

25 Şaban 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa berren ve bahren Antalya üzerine gideceğinden buna hacet kalmamak üzere askerinizle Konya'ya gelip bir kaç gün sonra gene avdetiniz lazım geldiği yazıldığı ve verilen cevapta ihtiyarlığı münasebetiyle karda kışta Konya'ya gidemiyeceği ve bayrama kadar müsaade verilmesi.

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim Paşa sadrazamın bir mektubunu gönderip bu mektupta kendisinin Konya'ya davet edildiği ve Mısır'a tabiiyet edildiği halinde yerinde kalacaksın denildiği ve Antalya ahalisi harp taraftarı olmayıp harp ederseniz şehir haricinde ediniz dedikleri cihetle ne vechile hareket olunmasının bildirilmesi.

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim'in Antalya ve civarını istila için hareket etmesinden evvel Konya'da esir bulunan sadrazama bir mektup yazdırıp maiyetiniz askeriyle Konya'ya gelip bir kaç gün avdet ve Mısır'a tabiiyet edilmesi ve ahalinin de harp etmek fikirleri olmadığı cihetle hareket edilmesinin bildirilmesi.

16 Şaban 1248

Külliyetli askerle İbrahim Paşa tarafınıza geleceği cihetle, maiyetinizdeki askeri alarak Konya'ya gelmeniz ve dört beş gün sonra gene Antalya'da muhassıl kalacağınız diye gelen mektubunua ihtiyarlıktan ve kıştan bahis ile bayram ertesi geleceğini beyan eylediği.

29 Şevval 1243

Mısır Valisi Hacı Mehmed Ali Paşa'nın yeğeni İbrahim Bey'in Mısır'a azimeti münasebetiyle İstanbul'dan Antalya'ya kadar yolda geçeceği kazalarda emniyet ve rahatının teminine dair hüküm. g.tt