HAT. 363/20140 C

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim'in Antalya ve civarını istila için hareket etmesinden evvel Konya'da esir bulunan sadrazama bir mektup yazdırıp maiyetiniz askeriyle Konya'ya gelip bir kaç gün avdet ve Mısır'a tabiiyet edilmesi ve ahalinin de harp etmek fikirleri olmadığı cihetle hareket edilmesinin bildirilmesi.