HAT. 743/35152

9 Rebiülevvel 1230

Mısır'dan aldığı bazı havadisi mübeyyin Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.