İskenderiye

7 Şevval 1230

Mısır askerinin isyan ederek yağma eylediklerine İskenderiye Muhafızı Halil Bey'in bu hadiseden bir gün mukaddem Mısır askerini Mısır'a gönderip kendi kapısı halkiyle kalede kaldığından mahfuz ve masun bulunduğuna dair Antalya'da sakin Tüccar Hacı İbrahim'in takriri.

29 Zilhicce 1228

Mısır'da vukubulan ihtilalin mündefi olduğunu, İskenderiye'den Finike'ye gelen sefineden alınan habere atfen Teke Mütesellimi'nin yazdığına dair. a.g.y.tt

29 Rebiülâhir 1219

Teke'den İskenderiye için müretteb askerin teçhiz ve Antalya İskelesi'nden sevkolunmak üzere olduğu. g.tt

29 Cemâziyelâhir 1213

Mısır İskenderiyesi'nin kurtarılmasına memur edilen Rodos Sancağı Mutasarrıfı Hasan Bey'in Teke ve Menteşe sancaklarından yazılanlardan başka yerden maiyetine asker yazması. g.tt

28 Cemâziyelâhir 1213

Mısır İskenderiyesi'nin Fransızlardan kurtarılması için isimleri yazılı kazalardan tertip ve Antalya İskelesi'nden isticar olunan gemiler ile Murabıtzade maiyetine isal edilecek piyade askeri hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Mehmed ile Antakya naibine hüküm.