Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey

15 Rebiülevvel 1228

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'den gelen kaimesi olup Antalya önünde Karaman Valisi Ali Paşa maiyetine gönderilen gemilere vazifelerinde ikdam etmeleri için tekrar evamir irsal eylediği hakkındadır.

1 Safer 1228

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'den gelen kaime olup Antalya kalesini bahren muhasara için tertib olunan gemiler bir iki defa yola çıkmışlar ise de muhalefet-i havadan avdete mecbur oldukları ve hava müsaade edince yeniden gönderilecekleri hakkındadır.

25 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta yapılmakta olan fırkateynin teçhizatı ile uğraşılmakda olduğu ve Antalya üzerine gönderilen gemiler fırtınadan avdet eyledikleri hakkındadır.

21 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta inşa edilen fırkateyn teçhizatı ve donatılması ile uğraşılmakta olduğu ve Antalya üzerine memur olan gemilere İstanbul'dan gelen zahire tevdi edildiği hakkındadır.

4 Rebiülâhir 1214

İsmail Bey'i Dimyat Boğazı muhafazasına gönderdiğine, yaralıların gemiyle Anadolu sahillerine gönderildiğine, Sudan ve neferat mahiyelerini tedarikte sıkıntı çekildiğine, İngiliz Kumandanı İsmit'le Dimyat ve civarında gezmekte olduğuna, Rodoslu Hasan Bey'i İskenderiye'de bırakdığına, Hamid ve Teke askerlerinin işe yaramadıkları hakkındaki tahriratın takdim edildiğine dair.

29 Cemâziyelâhir 1213

Mısır İskenderiyesi'nin kurtarılmasına memur edilen Rodos Sancağı Mutasarrıfı Hasan Bey'in Teke ve Menteşe sancaklarından yazılanlardan başka yerden maiyetine asker yazması. g.tt