Mısır Seferi

29 Rebiülâhir 1219

Teke'den İskenderiye için müretteb askerin teçhiz ve Antalya İskelesi'nden sevkolunmak üzere olduğu. g.tt

29 Rebiülevvel 1218

Teke Sancağı kazalarından mürettep bin nefer asker hakkında yazılan hüküm. g.tt

Etiketler: 
29 Rebiülevvel 1218

Teke kazalarından tertip ve İstanbul'dan gönderilen gemilerle Dimyat tarafına bin asker irsal olunacağı. g.tt

29 Safer 1218

Dimyat muhafazası için Teke'den gönderilecek bin nefer asker ve sair mahallerden mürettep askerler hakkında bazı mütesellim ve mübaşirlere hüküm. g.tt

9 Muharrem 1216

Teke Sancağı'ndan istenilip sonradan bedele tahvil olunan 750 süvarinin her biri için yüzer ve 750 piyadenin herbirine seksener kuruştan 135000 kuruş bedeliyelerinin tahsil ve irsali.

29 Recep 1215

Devletimizin dost ve müttefiki olan İngiltere'nin kara askeri ile donanması mürettebatına muktezi sığır ve ağnam vesair levazımın tayin olunan mikdarda ve iskelelerde hazır bulundurulması hakkında Teke, Hamid, Aydın, Saruhan, Sığla, Menteşe, İstanköy, Rodos ve Karesi sancaklarındaki mütesellimlerine ve sair memurine hitaben tenbihat-ı ekideyi havi hüküm. g.tt

23 Recep 1215

Mısır'a gidecek yirmi iki parça İngiliz Donanmasiyle on sekiz bin asker Rodos ve Meğri limanlarında olduklarından, peşin para ile zahire ve hayvanat mübayaasına yardımları hakkında Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya tahrirat yazılmasına dair.

29 Şevval 1214

Kule tarafında askerin teksiri lazimeden olduğundan bahisle maiyetiyle beraber oraya hareket etmesi lüzumu hakkında Ordu'ya memur Tekeli Hacı Mehmed'e hüküm. g.tt

4 Rebiülâhir 1214

İsmail Bey'i Dimyat Boğazı muhafazasına gönderdiğine, yaralıların gemiyle Anadolu sahillerine gönderildiğine, Sudan ve neferat mahiyelerini tedarikte sıkıntı çekildiğine, İngiliz Kumandanı İsmit'le Dimyat ve civarında gezmekte olduğuna, Rodoslu Hasan Bey'i İskenderiye'de bırakdığına, Hamid ve Teke askerlerinin işe yaramadıkları hakkındaki tahriratın takdim edildiğine dair.

29 Rebiülevvel 1214

Mısır'da Ebuhur civarında vukubulan muharebede bin nefer kadar asker kaçarak gemi ile Antalya'ya gelmiş olduklarından haklarında ne veçhile muamele olunacağına dair Teke mütesellimine hüküm. g.tt

Sayfalar