Bedelli Askerlik

24 Şaban 1226

Ordu için Teke Sancağı'na müretteb askerden piyade kısmının affına dair Antalya kadısından gelen ilamı gönderdiğine dair Serdar-ı Ekrem Ahmed Paşa'dan kaymakamlığına yazılan tahrirat.

1 Recep 1226

Beç'te Maslahatgüzar Mavroyani'nin bazı havadisi mübeyyin tahriratına mahlul bir zeametle Kayseri'de kain üç timarın tevcihleri muamelesine, mübayaa edilen sürsat buğdayından telef olan mikdar ile diper bir zahire muamelesine bir maaş tahsisi arzuhaline, Teke Sancağı'na müretteb askerden piyadesinin affı hakkında Antalya kadısının ilamına dair Serdar-ı Ekrem Yusuf Paşa'dan gelen tahriratların müzekkeresi.

25 Rebiülevvel 1226

Teke Sancağı'ndan orduya istenildiği halde gelmeyen 1000 nefer piyade süvarinin yerine beher nefer için yüzer kuruş bedeliyesinin gönderilmesi.

13 Zilhicce 1225

Teke'den tahsili irade olunan asker bedeliyesinin küsur kalan mikdarının tahsili.

27 Ramazan 1225

Meşta-yı Ordu-yu Hümayun için Teke'den mürettep bin nefer piyade ve süvari gelmediğinden bedele rabtıyla paranın tahsili ve Ordu Hazinesi'ne gönderilmesi.

11 Ramazan 1225

Teke Sancağı'ndan istenildiği halde vaktiyle yetişemeyen bin nefer süvari ve piyade neferlerinin yüz kuruşdan bedellerinin tahsiline dair Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e hüküm.

13 Şaban 1225

Teke Sancağı'nda istenilen bin nefer asakirin beheri için yüz kuruş bedel tahsili maddesine dair.

7 Recep 1225

Ordu Kışlası için Teke sancağı kazalarından mürettep bin nefer süvarinin vaktinde gönderilmemesinden dolayı icab eden bedellerinin süratle tahsili.

29 Cemâziyelâhir 1223

Kıbrıs adasının muhafazası için Teke Sancağı kazalarından tertib olunan bin neferden noksan olan yedi yüz otuz beş neferin bedelleri 88000 kuruşun affı ve mübaşirin İstanbul'a avdeti.

6 Şaban 1221

Teke Sancağı'ndan istenilen bin nefer piyade ve süvarinin yerine her neferi için yüzer kuruştan yüz bin kuruşun tahsili.

Etiketler: 

Sayfalar