Kıbrıs

29 Rebiülevvel 1224

Adana eyaletinden Kıbrıs muhafazası için tertip olunan asker ile hareket olunacağı sıralarda, Kadı Abdurrahman Paşa hakkında ferman-ı kaza cereyan ettiği ve ondan sonra kışın muhataralı günleri girmiş olduğundan, maiyyetindeki zuema ve erbab-ı tımar ile ilk baharda hareket olunacağı. (Alaiye Miralayı Feyzullah). g.tt

29 Cemâziyelâhir 1223

Kıbrıs adasının muhafazası için Teke Sancağı kazalarından tertib olunan bin neferden noksan olan yedi yüz otuz beş neferin bedelleri 88000 kuruşun affı ve mübaşirin İstanbul'a avdeti.

23 Şevval 1222

Teke Sancağı kazalarından Kıbrıs adasının muhafazasına asker gönderilmekte olduğundan mezkur kazalardan orduya gönderilmek üzere müretteb süvari askerlerinin ihracının affına dair emrin okunduğu.