Kadı Abdurrahman'ın İdam Fermanı

29 Zilhicce 1223

Ramiz ve Kadı paşalarla maiyetindekilerin ölü veya diri olarak ele geçirilmeleri ve ocaklılar hakkında. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Firari Ramiz Paşa ve Abdurrahman Paşa'nın İstanbul'a gelecekleri haberi Yeniçeriler beyninde kilü kali mucib olduğundan, bunun hilaf-ı vaki olduğunun Yeniçerilere bildirileceği arzolundukda, yeniçeri Ocağı'na husumeti olmadığı ve anlardan zaferler beklediği hakkında irade. a.g.y.tt

20 Cemâziyelâhir 1225

Alaiye'de vefat edip emval ve muhallefatı mirice zabtedilen müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın malını İmrahor Hasan'ın, İbradılı Keskinoğlu kadının konağında mahfuz mücevherat ve eşya-yı nefisesini alarak firar eylemiş olduğundan, eşya ve mücevheratın zahire ihracıyla defteriyle İstanbul'a gönderilmesi. (İbradı kadısına ve muhallefat zabtına memur İbrahim'e)

29 Zilhicce 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın katline memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın gelen kaimesinin takdim olunduğu ve Mehmed Ağa'nın taltifinin icab ettiği. a.g.y.tt

18 Cemâziyelâhir 1224

Kadı Paşa'nın idamına memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın müşarünileyhin kâffe-i emval ve eşya ve nükudunu alıp miriye hiç bir şey vermediği ve vaki olan tebligata riayet etmedikten başka ahaliye de zulüm ettiği cihetle izalesi icab edip bu babda kardeşi Mehmed Ağa tarafından da müracaat olunmuş ise de bir gaile ihdasına meydan vermemek için ihtiyatlı davranılmasına ve neticenin bildirileceği.

29 Rebiülevvel 1224

Adana eyaletinden Kıbrıs muhafazası için tertip olunan asker ile hareket olunacağı sıralarda, Kadı Abdurrahman Paşa hakkında ferman-ı kaza cereyan ettiği ve ondan sonra kışın muhataralı günleri girmiş olduğundan, maiyyetindeki zuema ve erbab-ı tımar ile ilk baharda hareket olunacağı. (Alaiye Miralayı Feyzullah). g.tt

27 Muharrem 1224

Hakkında ferman-ı kaza-cereyan sudur eden Kadı Abdurrahman Paşa'nın ve akrabasından Seydişehir ayanı Ahmed'in muhallefatının miriye zabtı.

29 Zilhicce 1223

İdamına memur olduğu Kadı Paşa ile vuku bulacak muharebede istimal olunmak üzere Alaiye Mutasarrıfı Vezir İbrahim Paşa tarafından taleb olunan obüs ve havanlar ile cebehane vesaireye dair mütalaat. (g.tt)

27 Zilhicce 1223

Veladet-i hümayunda padişahtan şerbet getiren ağaya ve Teke Sancağı Mütesellimi tarafından Kadı Paşa'nın tutulduğu haberiyle gelen Tatara kaymakam paşa huzurunda giydirilen kaput bedellerinin verilmesine dair.

10 Zilkâde 1223

Üçüncü Sultan Selim vükelasından olup İstanbul'dan firar etmiş olan Ramiz ve Kadı Abdurrahman Paşaların hayyen veya meyyiten elde edilmelerine dair hüküm

Sayfalar