C. AS. 392/16167

29 Cemâziyelâhir 1223

Kıbrıs adasının muhafazası için Teke Sancağı kazalarından tertib olunan bin neferden noksan olan yedi yüz otuz beş neferin bedelleri 88000 kuruşun affı ve mübaşirin İstanbul'a avdeti.