HAT. 998/41897

1 Recep 1226

Beç'te Maslahatgüzar Mavroyani'nin bazı havadisi mübeyyin tahriratına mahlul bir zeametle Kayseri'de kain üç timarın tevcihleri muamelesine, mübayaa edilen sürsat buğdayından telef olan mikdar ile diper bir zahire muamelesine bir maaş tahsisi arzuhaline, Teke Sancağı'na müretteb askerden piyadesinin affı hakkında Antalya kadısının ilamına dair Serdar-ı Ekrem Yusuf Paşa'dan gelen tahriratların müzekkeresi.