Bedelli Askerlik

9 Muharrem 1216

Teke Sancağı'ndan istenilip sonradan bedele tahvil olunan 750 süvarinin her biri için yüzer ve 750 piyadenin herbirine seksener kuruştan 135000 kuruş bedeliyelerinin tahsil ve irsali.

26 Rebiülâhir 1207

Bin nefer ihracına memur olduğu halde dört yüz nefer noksan çıkarmış olduğundan işbu noksanın bedeliyesi olan yirmi bir bin yedi yüz on üç kuruşun tahsil ve irsaline dair Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

Sayfalar