Gemi İnşaatı

29 Cemâziyelâhir 1210

Kaş'lı Kadri oğlu Ali'nin tenkiline memur olan Anadolu valisi Ebubekir Paşa maiyyetine tayin edilmiş ise de inşasına memur olduğu kalyonun işlerine bakmak üzere mahal-li memuriyeti olan Menteşe'de kalarak maiyetindeki askerin kardeşi ile gönderilmesi hakkında Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa'ya ve beyan-ı hali mutazammın müşarunileyh Ebubekir Paşa ile Teke mütesellimine.

29 Zilhicce 1248

Tavaslı Osman Ağa'nın inşa ettiği kalyon ile Antalya'da inşa olunan goletin Tersane'ye irsali için muktezi bahriye efradının hemen gönderilmek üzere olduğu. a.g.y.tt

Etiketler: 
29 Zilhicce 1247

Antalya'da yapılan golet sefinesiyle diğer bir yerde inşaatı bitirilen kalyonun İstanbul'a getirilmesi. a.g.y.tt

Etiketler: 
25 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta yapılmakta olan fırkateynin teçhizatı ile uğraşılmakda olduğu ve Antalya üzerine gönderilen gemiler fırtınadan avdet eyledikleri hakkındadır.

21 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta inşa edilen fırkateyn teçhizatı ve donatılması ile uğraşılmakta olduğu ve Antalya üzerine memur olan gemilere İstanbul'dan gelen zahire tevdi edildiği hakkındadır.