HAT. 743/35176

3 Şevval 1230

Mısır'da vukubulan ihtilale dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın Mısır'da vukubulan ihtilale dair işarı Mısır Valisinin beyanatına mugayir olduğunun arzı.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1230 senesinde hayatta değildi. Fakat geçmişte kalmış bir hadiseden bahsediliyor.