Sened-i İttifak

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa adedi: 
246
ISBN: 
978-975-16-2260-0
2010

Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır.

29 Zilhicce 1223

Sultan Mahmud'un tahta geçtiğini müteakip Alemdar Mustafa Paşa'nın sadaretinde bilumum vüzera, ulema ve ümeranın ittifakiyle kali alınıp umumu tarafından imza ve taahhüt olunan senedin sureti olup Alemdar Mustafa Paşa ile Şeyhülislam, kadıaskerler ve ümeranın isimleri. (Sened-i İttifak Sureti) a.g.y.tt