HAT. 218/12010

2 Zilhicce 1218

Karaman eyaletinin uhdesine tevcih edilerek Konya maslahatının halline ve kati olarak Konya'ya duhulü ve Nizam-ı Cedid'i kabul etmeyerek isyan üzere olan Konyalıların telifi ve netice-i maslahata kadar Çelebi Efendi'nin Karahisar'a nakli ve Şaki Deli İsmail'in telifi olamazsa tedibi ve gereken muavenetin yapılması hakkında lazım gelenlere evamir ve fermanlar gönderildiği ve her halde Konya maslahatının hal ile evvel baharda Üsküdar'a avdeti malub-ı padişahi olduğu.