C. DH. 39/1904

29 Zilhicce 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın Konya'ya girmesine ahali tarafından muhalefet edilmiş ve sadır olan fermanların ve gönderilen mübaşirlerin dahi tesiri olmamış olduğuna ve paşa-yı müşarünileyhin ikmal-i namusu için Konya'ya girmesi matlub olduğuna binaen diğer bazı voyvoda ve mübaşirler gibi kendisi de kâfi kuvvetle müşarünileyhin maiyyetine memur edildiğine dair Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm. g.tt