HAT. 495/24293

19 Şevval 1227

İdam ve izalesine irade sadır olan Bayburdlu nam şaki ve avanesinin izale-i vücuduna gayret ve Adana ve Tarsus mütesellimleriyle sahib-i mukataa Cebbarzade Süleyman Bey'e yazılmış ise de şakilerin haklarından gelinemeyerek firar eylediklerine ve keyfiyet Adana Valisi Mustafa Paşa'ya yazıldığına dair. Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'dan.