Cebbarzade Süleyman Bey

7 Muharrem 1219

Konya'da zuhur eden hadise sükun bularak devletin emrine halkın itaat gösterdiğine Abdurrahman Paşa'nın Silleye'ye geldiğine dair Konya Kadısı Şeyhzade Mustafa imzası ile Cebbarzade'ye yazılan tahrirat.

29 Zilhicce 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın Konya'ya girmesine ahali tarafından muhalefet edilmiş ve sadır olan fermanların ve gönderilen mübaşirlerin dahi tesiri olmamış olduğuna ve paşa-yı müşarünileyhin ikmal-i namusu için Konya'ya girmesi matlub olduğuna binaen diğer bazı voyvoda ve mübaşirler gibi kendisi de kâfi kuvvetle müşarünileyhin maiyyetine memur edildiğine dair Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm. g.tt

29 Zilhicce 1218

Cebbarzade'ye yazılacak tahriratta "hem Abdurrahman Paşa hem de Saltanat-ı Seniyye'nin namusunu itmama say ve gayret edilmesi" cümlesinin tekrar tekit olunması. a.g.y.tt

Sayfalar