Terkemiş Mukataası

29 Zilhicce 1229

Tarsus Livası Mukataası, Cebbarzade Süleyman Bey mahlulünden Adana Valisi Mustafa Paşa'ya ihale olunmuş ise de Terkemiş Mukataası'nın henüz kimseye verilmediği hakkındadır. a.g.y.tt

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup müddeti hitam bulmakda olan Terkemiş Mukataası'nın zahire işini temin için sabık bedeli ile kendisine verilmesi hakkındadır.

27 Recep 1228

Karaman Eyaleti ve Teke Livası Hacı Ali Paşa uhdesinde olan Terkemiş Hassı Mukataası dahilinde mukataa emvalinin varidat ve masarıfatı müfredatını havi.

29 Zilhicce 1226

Teke'deki kargaşaya sebep olanlardan Dizdar Hacı Mehmed'in bütün mal varlığına el konulup nakit paraları Darbhane'de sikke-i haseneye çevrildikten sonra hassa-i liva-i Teke, adet-i ağnam, Terkemiş Mukataası ve penbe rüsumu mallarından Darbhane-i Amire'nin talep ettiği meblağın ödenmesi. a.g.y.tt