C. ML. 362/14831

27 Recep 1228

Karaman Eyaleti ve Teke Livası Hacı Ali Paşa uhdesinde olan Terkemiş Hassı Mukataası dahilinde mukataa emvalinin varidat ve masarıfatı müfredatını havi.