C. ML. 32/1469

11 Şevval 1224

Kaffe-i muhallefat ve zimematı miriden zabtolunan müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazası ahalisinin zimmetlerindeki elli iki bin beş yüz kuruşun ahali tarafından müteveffaya tamamen tediye edildiği tahkikat-ı vakıadan anlaşıldığından meblağ-ı mezburun veresesinden tahsili ve Cebbarzade'ye aid iki bin beş yüz kuruşun da behemahal istihsali için başka başka emirler.