HAT. 727/34627 A

17 Zilkâde 1229

Rütbe-i vezaretle Teke ve Hamid sancaklarının uhdesine tevcihine teşekküren mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.