C. DH. 237/11820

29 Şaban 1229

Teke maslahatı hitam bulup Kapudan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa'nın donanma ile avdetine emir verildiğinden ve Teke Sancağı'na bir münasibi tayin olununcaya kadar güzelce idaresini temin için birinin tayini lazımeden bulunduğundan bu evsafı havi olan ve memuren Teke'de bulunan sabık Tersane Emini Seyyid Mehmed Emin Efendi'nin liva umurunu idareye tayin edildiğine dair hüküm. (g. tt)