Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

26 Rebiülâhir 1228

Antalya Kalesi'nin muhasarası için oraya memur Ali Paşa'nın talep ettiği sefainin tayin olunduğuna dair Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e

29 Zilhicce 1227

Kaptan Paşa Akdeniz'e çıkacağından memuriyet fermanı verilmesi mutad olduğu fakat Tekelioğlu'nun ona ilticası melhuz olduğundan bu maddenin de fermana yazılacağı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1227

Korvet gemilerinin Antalya'yı muhasara ettikleri, Karaman valisinin top ve cephanesi bulunmadığı Kapdan Paşa'ya bildirilmiş olmakla ne cins mühimmat istediklerinin Ali Paşa'dan sorulacağı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1227

Teke maslahatı için Karaman Valisi Ali Paşa ile ne surette muhabere etmekde olduğu, maiyetine askerlerin bazısının gelmediği, kış gelmeden önce zahire ve mühimmat yetiştirilmesi v.s. hakkında Kaptan Paşa'dan tahrirat.

25 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta yapılmakta olan fırkateynin teçhizatı ile uğraşılmakda olduğu ve Antalya üzerine gönderilen gemiler fırtınadan avdet eyledikleri hakkındadır.

21 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta inşa edilen fırkateyn teçhizatı ve donatılması ile uğraşılmakta olduğu ve Antalya üzerine memur olan gemilere İstanbul'dan gelen zahire tevdi edildiği hakkındadır.

29 Zilhicce 1224

Teke'den çıkanların taltifi, sairelerin de çıkmasına sebep olacağının Karaman Valisi Ali Paşa'ya iş'arı hakkında Kaptan Paşa'dan gelen tahriratın takdim kılındığına dair. a.g.y.tt

25 Recep 1234

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in Selanik ve İstanbul'da ikamet ettirilecek akraba ve taallukatından

3 Muharrem 1228

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen ariza olup Antalya'nın muhasarası için Karaman Valisi Ali Paşa'nın istediği gemilere şedid buyruldular göndermiş ise de fırtınalar sebebiyle gidilemediği ve tekrar emirler verildiği hakkındadır.

Sayfalar