Tekelizade Bekir Bey

4 Zilkâde 1266

Tekelizade Himmet Ağa'nın müteveffa Tekelizade Bekir Bey'in münhal maaşının kendisine tahsis edilmesi talebi. (5. Adi)

24 Rebiülâhir 1264

Tekelizade Bekir Bey'in mağdur ve merhamete layık bir kimse olması sebebiyle münasip şekilde kayrılması. (12. Rumeli)

29 Zilhicce 1235

Teke sancağı mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ile kardeşleri maktul İbrahim'in kız ve erkek çocuklarının mikdarı ve isimlerini havidir.

25 Recep 1234

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in Selanik ve İstanbul'da ikamet ettirilecek akraba ve taallukatından