Tekelizade Himmet Ağa

4 Zilkâde 1266

Tekelizade Himmet Ağa'nın müteveffa Tekelizade Bekir Bey'in münhal maaşının kendisine tahsis edilmesi talebi. (5. Adi)

13 Cemâziyelâhir 1265

Tekelizade Himmet Ağa'nın hane icarı niyazı. (1. Adi)

7 Recep 1264

Selanik'te sürgünde olup ailece perişan bulunduklarından bahisle emsalleri gibi bir hizmette istihdamı isteğine dair Antalya'lı Tekelizade Mir Himmet'in arzuhali

25 Recep 1234

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in Selanik ve İstanbul'da ikamet ettirilecek akraba ve taallukatından