Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sisam civarında ve adalar arasında haydut ve hırsız gemileri gezmekde olduğu haber alındığından oraların muhafazası için donanmadan bir kaç gemi gönderdiği hakkındadır.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim'in muhallefatı meselesi bir senede hitam bulmaz bir iş olup Antalya'nın havası da pek bozuk olduğundan mübaşir vürud edince avdetine müsaade olunması hakkındadır.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup defteri gönderilen nükud kimse tazyik olunmadan meydana çıkan mikdar olup mahsus memuru geldikde daha ziyadesi meydana çıkacağı ve Tekelioğlu, Kaptan Bey tarafından istintakında pederinin her bir hareminde başka başka parası olduğunu ifade ettiği hakkındadır.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu'nun Teke sancağında şöhretleri Hacı Osmanoğulları namıyla olup bunlardan hükümete sadakat memul olmadığından bütün efradının başka bir yerde iskan ettirilmesi hakkındadır.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Mustafa Kaptan'ın gemisiyle Antalya'dan alınan mühimmatı gönderdiği ve defterini takdim ettiği hakkındadır.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim'in kesik başını gönderdiği hakkındadır.

11 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'yı berren ve bahren muhasara ederek zaptedip Tekelioğlu'nu hayyen yakaladığı hakkındadır.

10 Recep 1229

Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu'nun istisali emrinde hizmetleri görülenlerin taltifleri hakkında bi'l-fiil derya kaptanı ve Tekelioğlu üzerine memur askerin seraskeri Mehmed Hüsrev Paşa'ya hüküm. g.tt

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu'nun gailesi bertaraf olduğu ve malını çiftliklerini ve tımarlarını yazmak için bir muktedir memur gönderilmesi ve bütün işlerini bilen mahremlerini tevkif edildiği hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu İbrahim avanesinden yirmi beş kişi idam olunmuş ise de başlarını göndermeğe lüzum görmediği hakkındadır.

Sayfalar