İstanos (Korkuteli)

17 Rebiülâhir 1278

İstanos kazası Çukurca karyesi ahalisinin tarlalarını zabteden Tekelioğlu Mehmed ile Şeyh Ali'nin müdahalesinin önlenmesi.

21 Rebiülevvel 1229

Vezareti ref'olunan Karaman Valisi Ali Paşa'nın İstanos'da miriden zabtolunan bir kısım eşyasının civardan küçük bir limandan bir fırkateyne alındığı. (Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed paşa mührü ile)

29 Ramazan 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'dan gelen kaime olup İstanos'dan hareket ederek Antalya Kalesi önüne gelip muhasaraya başladığı hakkındadır.

13 Recep 1228

Antalya'nın zabtı ve Tekelioğlu İbrahim Bey'in katli vazifesiyle Antalya'nın yazlık yeri olan İstanos mevkiine maiyeti ile geldiğine, Çubuk Boğazı ve Kızılkaya Köyünde asilerle muharebe edip bir kısmını katl ve bir kısmını firara mecbur ettiğine ve Kapdan Paşa ile müttehiden Antalya'nın zabtına çalışacağına dair Karaman Valisi Hacı Ali Paşa imza ve mühriledir.

8 Şaban 1218

Teke sancağının İstanos nahiyesine zeameti olan Silahşor-i Hassa İsmail'e müteferrikalık gediği tevcihi.

29 Zilhicce 1185

Teke Sancağı'nda İstanos nahiyesinde Hisarönü karyesinde vaki tımarın Halil'e tevcihine dair Antalya Dizdarı Mehmed Yunus imzalı arz.

29 Zilhicce 1126

Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın İstanos nahiyesinde Korusınırı? karyesi ve tevabii gedik tımarı hakkında arzı.

11 Cemâziyelevvel 1114

Teke Sancağı'nın Antalya ve İstanos nahiyelerinde gedik tımar ile Antalya Kalesi müstahfızlarından vefat eden İbrahim ve Mustafa nam kimselerin yerlerine Osman ve Mustafa nam kimselerin kayd ve kabulüyle beratlarının ihsanı hakkında Dizdar-ı Kale-i Antalya el-Hac Cafer imzalı arz.

860

Antalya, İstanos ve havalisi doğancı ve hisar erleri tımarlarını, cemaat ve yörüklerini havi tahrir defteri. y.tt

28 Ramazan 1078

Teke Sancağı'nın Antalya, Karahisar, İstanos ve Mükerrem Kömü nam nahiyelerinde timara mutasarrıf bulunan kale müstahfızlarından muharrerü'l-esami eşhasın vefatlarına mebni gedik ve vazifelerinin mezkurü'l-esami kesana tevcih ve ihsanıyla beratlarının itası hakkında Dizdar-ı Kale-i Antalya Cafer imzalı arz.