Mısır ile Harp

5 Cemâziyelevvel 1248

Konya'ya sevkolunmak üzere donanma maiyetinde Antalya'ya gelen zahire ve barutların develerle nakline mübaşeret edilmişse de Alaiye'den deve sevki için tahrirat yazılması azrolundukda icabına göre cevap verilmesi.

23 Rebiülâhir 1248

Sakız ve Rodos adalarına gidildikte Mısır donanmasının Antalya sularında gezdiği haber alınmakla Marmaris limanında bulunan Kaptan Paşa ile görüşülerek karadan Antalya'ya gidildiğine dair.

21 Rebiülâhir 1248

Antalya Kalesi ve sevahilinin muhafızlığı ve donanmaya yardım memuriyeti ile Antalya'ya gelen Yusuf Paşa'nın bu memuriyetine teşekkürü.

29 Zilhicce 1247

Antalya'ya memur Mirliva Haydar Paşa, livası askerine Terkemiş Voyvodası Arif Ağa'nın peksimet yetiştirmekte olması ve Antalya Kalesi'nin tamirinin arzolunduğu hakkında. a.g.y.tt

Sayfalar