Ebubekir Paşa

29 Zilkâde 1202

Teke ve Hamid Sancakları Mütesellimi'nden taleb edilen süvari askerleri Rumeli tarafına geçtiğinden orduya varıncaya kadar muktezi tayinatların verilmesi. g.tt

20 Cemâziyelâhir 1202

Mirimirandan Teke ve Hamid Mütesellimi Ebubekir Paşa'nın gelen emir mucibince bin nefer süvari ve bin beş yüz nefer kapısı halkıyla ilkbaharda Edirne sahrasına azimet eyleyeceği.

19 Cemâziyelevvel 1200

Hamid Mukataası'ndan Hassa Ağalarından İsmail ve Mehmed'in hisseleri Teke Mütesellimi Ebubekir'e ihale edilmiş olduğundan iltizam bedelinin ve miri hissesinin zamanında tesviyesi ve ahaliye gadredilmemesi.

19 Cemâziyelevvel 1207

Başbağlu eyalet askeri hakkında neşrolunan kanun-ı cedidin Antalya'da mevcut züama ve erbab-ı tımar müvahecesinde okunduğuna yalnız Teke Sancağı Alaybeyi Çelenk oğlu Mehmed emre adem-i itaatle firar eylediğine dair Teke Livası Mütesellimi Ebubekir imzasıyla ilam.

Sayfalar