Ebubekir Paşa

10 Safer 1211

Müteveffa Ebubekir Paşa'nın canib-i miriden zabtı lazım gelen muhallefatına mukabil biraderi ve Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed'in itasını taahüd eylediği mebaliğden bakiye kalan miktarın tesviyesi.

20 Safer 1209

Teke Sancağı mütesellimi iken ölen Ebubekir Paşa'nın muhallefat bedelinin mukassaten verilmesi için kardeşi Hacı Mehmed Ağa'ya Teke Mütesellimliği'nin ve Kapıcıbaşılığın tevcihi hakkında.

20 Zilhicce 1208

Antalya'da vefat eden Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'nın muhallefatının mirice zabtı.

17 Şaban 1208

Teke Mütesellimi Mirimiran'dan Ebubekir Paşa'nın sefer için gönderdiği bin iki yüz mirili süvari askerinin dörtyüzünün firar ettiği sebebiyle kendisinden taleb edilen 21,713 kuruşun merkum firarilerin Sadrazam Ordusu'yla İsmail'de hizmet eylemelerine mebni aff ve terkini.

8 Zilhicce 1207

Sefer dolayısıyla tahrir emir olunan bin süvari askeri dört yüz nefer noksan olarak yazılıb bu dört yüz nefer için miriden verilen para Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa zimmetinde kaldığından paranın gönderilmesine dair hüküm.

27 Cemâziyelâhir 1207

Muhallefatı Enderun'dan zabtolunan Cezayirli Hasan Paşa'nın Kapı Kethüdası Mehmed Emin'e olan borcunun gönerilmesine dair Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

26 Rebiülâhir 1207

Bin nefer ihracına memur olduğu halde dört yüz nefer noksan çıkarmış olduğundan işbu noksanın bedeliyesi olan yirmi bir bin yedi yüz on üç kuruşun tahsil ve irsaline dair Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

18 Rebiülâhir 1207

Asker yazmak için Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya verilip zimmet kaydolunan paranın tahsili hakkında cereyan eden muamelat.

29 Zilhicce 1205

Ordu-yı Hümayun'a gönderilmek üzere Tekeli Ebubekir Paşa'dan matlup olunan asakir başbuğları Mustafa Ağa ile Üsküdar'a gelmişler ise de geç kaldıklarından memuriyetlerinin cezaen İsmail'e tahvil ve oranın muhafazasına memur ve bu suretle kusurlarının affedileceği hakkındaki iradenin tebliği ve ilbas-ı hilatla gönderilmeleri. a.g.y.tt

29 Ramazan 1205

Ordu için Teke'den tertibi irade iktizasından bulunan süvari asakirin, bir kaç gün zarfında tertip ve ihraç olunacağı. (Mütesellim-i Liva-i Teke Ebubekir) g.tt

Sayfalar